معرفی پروفسور شاهین پورگل/ به بهانه سفرنامه کانادا

  • 2016-11-26 15:39:30
  Dream big ,Take action  رویای بزرگ داشته باش، حرکت کن   او کسی ست که یک دهه بعد از کودتای علیه مصدق در سال 1345 در تهران به دنیا امد در این جا به معرفی کسی میپردازیم که زمانی که در سرزمین مادری و خانه پدری میزیست دانش اموزی متوسط الحال بود که  به قول خودش بعد از گرفتن دیپلمش حتی نتوانست  در کنکور دانشگاه قبول شود و عزم خود را جزم کرد  تا برای همیشه سرزمین پدری خود را ترک گوید چرا که همواره این تفکر رایج و عام کسانی را می ازارد  که درگیر نگاه روزمره هستند بی خبر از انکه کسی که سرو میماند و بالیده و تنیده  میشود ان کس است که ظلمت شب را زیر پای خود لگد مال میکند و بی تفاوت به هر چیزی به راه خود میاندیشد و برای قدم به قدم زندگیش هدفی جدید را بر میگزیند.  ان که الترناتیو هر جامعه ای محسوب میشود همان کسی ست  که به مانند یک مار در بیابان مدام پوست میندازد تا همواره زهرش زهراگین و سمی بماند و حتی بعد از مرگش هم سم وجودش برای بشریت مفید میماند.و ان که میگندد همان چوپان جاهلیست که درهزار توی مفاهیم فسیلی میگندد و به زباله دان تاری...
بیشتر...