مدارک مورد نیاز سفارت مراکش جهت وبزای توریستی

1) اصل گذرنامه با امضاء
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود .
2) 2 قطعه عکس 4*6 تمام رخ زمینه سفید
3) مشخصات کامل فردی
4) مدارک شغلی: به زبان انگلیسی و یا ترجمه آن.
الف- پزشکان: پروانه مطب و کارت نظام پزشکی .
ب- وکلا: پروانه وکالت.
ج-مشاغل دولتی: ارائه گواهی اشتغال به کار از سازمان مربوطه .
د-  مشاغل آزاد:  جواز کسب.
ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه .